Aankondiging NJCM-seminar ‘Taakstrafverbod bij geweld tegen personen met publieke taak: wat vindt de praktijk?’

Het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) houdt een seminar over het wetsvoorstel ter uitbreiding van het taakstrafverbod dat in 2021 door de Tweede Kamer is aangenomen. Aanleiding voor de uitbreiding is het toenemende geweld tegen personen in publieke functies.

Kom naar Amsterdam of kijk mee via de live stream: https://vimeo.com/event/1999635

Met het wetsvoorstel wordt aan het huidige taakstrafverbod voor ernstige geweld- en zedenmisdrijven een onderdeel toegevoegd dat ziet op elke vorm van fysiek geweld tegen personen met een publieke taak in het kader van de handhaving van de orde of veiligheid. De indieners menen dat een zogeheten ‘kale taakstraf’ geen passende sanctie is bij dergelijk geweld. Door strenger te straffen zou er een duidelijk signaal worden afgegeven waardoor personen met een publieke taak beter beschermd zijn.

Sinds de invoering in 2012 is het taakstrafverbod echter veelvuldig onderwerp van kritiek geweest en voor de uitbreiding ervan is dat niet anders. Tegenstanders hebben met name kritiek op de inperking van de discretionaire bevoegdheid van de rechter. Dit zou kunnen leiden tot een straf die niet goed aansluit bij de ernst van het delict, de omstandigheden van het geval en de persoon van de dader. Uit het NJCM-rapport over kortdurende detentie van september 2021 blijkt dat het taakstrafverbod mogelijk op gespannen voet staat met artikelen 5 (vrijheid en veiligheid) en 6 (eerlijk proces) EVRM en het resocialisatiebeginsel.

Tijdens dit seminar zal vanuit verschillende perspectieven worden gereflecteerd op het taakstrafverbod en de gevolgen ervan. Kan de balans tussen de belangen van verdachte, slachtoffer en maatschappij worden gevonden met dit verbod? Hoe gaat de praktijk om met het verbod? Zal de uitbreiding van het taakstrafverbod het gewenste effect hebben?

Na de inleidingen van de sprekers is er ruimte voor vragen uit en discussie met het publiek.

Sprekers:

  • Jacco Janssen, rechter bij de Rechtbank Rotterdam
  • Tosca Urbanus, advocaat bij Jebbink Soeteman Advocaten
  • Hendrik-Jan Talsma, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal namens de ChristenUnie en voormalig officier van justitie

Het seminar staat onder leiding van Pauline Jacobs, universitair docent straf- en strafprocesrecht aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen van de Universiteit Utrecht.

Praktische informatie:

  • Donderdag 7 april 2022
  • 19.00 tot 21.00 uur, inloop vanaf 18:30 uur.
  • Pakhuis de Zwijger – adres: Piet Heinkade 179, 1019 HC Amsterdam

Entree

GRATIS voor iedereen, behalve voor advocaten die PO-punten willen behalen.

Advocaten

Advocaten kunnen twee PO-punten behalen voor deelname aan dit seminar. Zij dienen zelf te beoordelen of de inhoud van het seminar hun vakbekwaamheid ten goede komt en aldus opleidingspunten oplevert. Het NJCM verstrekt een bewijs van deelname. Voor advocaten zijn de kosten van deelname €125,-.

 Aanmelden

Aanmelden kan via aanmelden@njcm.nl o.v.v. ‘Seminar 7 april 2022’.

Word lid van het NJCM!