And the Thoolen NJCM-Dissertation Prize 2017 goes to…

Sylvie McCallum Rougerie

for her dissertation on

‘Police Failures to Combat Sexual Assault:
Lessons from International and Regional Human Rights Law for Improving Accountability under the Canadian Charter of Rights and Freedoms

De jury van de Thoolen NJCM-Scriptieprijs 2017 heeft Sylvie McCallum Rougerie gekozen als winnaar van de zevende editie van deze mensenrechtenprijs voor studenten. Sylvie schreef haar scriptie over ‘Police Failures to Combat Sexual Assault: Lessons from International and Regional Human Rights Law for Improving Accountability under the Canadian Charter of Rights and Freedoms’.

Liefst vier scripties haalden dit keer de finale. Zij werden beoordeeld op: originaliteit van het onderwerp; mensenrechtelijke toepassing; wetenschappelijk niveau; vernieuwing; bronnenonderzoek en leesbaarheid/toegankelijkheid.

De tweede plek wordt gedeeld door Jordi Bierens en Danielle Snaathorst. Jordi schreef zijn scriptie over ‘De toenemende invloed van fundamentele rechten op het Europese auteursrecht: revolutie, evolutie of gebakken lucht?’ en Danielle over ‘The Curious Case of the Legitimate Aim. Understanding the “Legitimate Aim” Test of the European Court of Human Rights in Cases Concerning Freedom of Religion’.

De derde plek gaat naar Jake Tingen. Hij schreef over ‘De Wob voor waakhonden. Een onderzoek naar de spanningen tussen het recht op toegang tot overheidsinformatie uit artikel 10 EVRM en de Wet openbaarheid van bestuur.’

Voor de jury sprong de scriptie van Sylvie er uit door de urgentie van het onderwerp en de concrete en belangrijke aanbevelingen die zij doet op basis van een vakkundig en goed gedocumenteerd onderzoek. Door de heldere structuur en strakke schrijfstijl was het bovendien een werk dat de juryleden met veel plezier lazen. Zo zei een jurylid ‘Het onderzoek is breed maar met scherpe focus’. Een ander vond het vernieuwend ‘door haar op praktijk gerichte aanpak’.

De jury was ook zeer te spreken over Jordi’s werk en noemde het een ‘kritische analyse van hoog wetenschappelijk niveau’ over een ‘leuk bedacht onderwerp’. Danielle’s scriptie vond de jury een ‘sterk stuk werk’, waarin veel theorie is verwerkt en grondig is toegepast. Jake’s scriptie behandelt volgens de jury een belangrijk, actueel onderwerp: ‘leuk om WOB tegen deze achtergrond te behandelen’. Hij behandelde veel juridische literatuur en interviews en maakte een scherpe analyse.

De prijs(uitreiking)

De prijs voor het winnen van de Thoolen NJCM-Scriptieprijs is de publicatie van de winnende scriptie in boekvorm door de Stichting NJCM-Boekerij. De prijsuitreiking vindt plaats op donderdag 12 april 2018 tijdens NJCM’s ALV-seminar in het Nutshuis te Den Haag (van 19.00 tot 20.30 uur).

 ——  ENGLISH ——

The jury of the Thoolen NJCM Dissertation Prize 2017 has chosen Sylvie McCallum Rougerie as the winner of the seventh edition of this human-rights prize for students. Sylvie wrote her dissertation on ‘Police Failures to Combat Sexual Assault: Lessons from International and Regional Human Rights Law for Improving Accountability under the Canadian Charter of Rights and Freedoms’).

No less than for dissertations made the final cut this time. They were assessed on the following criteria: originality of the chosen human-rights based theme, development thereof; academic level; degree of innovative insight; and accessibility.

Tied for second place are Jordi Bierens and Danielle Snaathorst. Jordi wrote his dissertation on the growing influence of fundamental rights on European copyright rules: ‘De toenemende invloed van fundamentele rechten op het Europese auteursrecht: revolutie, evolutie of gebakken lucht?’. Danielle wrote about ‘The Curious Case of the Legitimate Aim. Understanding the “Legitimate Aim” Test of the European Court of Human Rights in Cases Concerning Freedom of Religion’.

The third place goes to Jake Tingen. He wrote his dissertation on the tension between the freedom of information and the Dutch Public Access to Government Information Act: ‘De Wob voor waakhonden. Een onderzoek naar de spanningen tussen het recht op toegang tot overheidsinformatie uit artikel 10 EVRM en de Wet openbaarheid van bestuur.’

The jury especially appreciated Sylvie’s dissertation for the urgency of the topic and the specific, important recommendations that she made based on skilled and well documented research. The clear structure and fair writing skills also made for a pleasant read. One of the members of the jury said ‘the research is broad but has a sharp focus’. Another jury member though it was innovative ‘because of her practical approach’.

The jury was also very impressed by Jordi’s work, they called it a ‘critical analysis of high academic level’ on a cleverly conceived topic. Danielle’s dissertation was characterized as a ‘strong piece of work’, covering a great deal of theory and applying it thoroughly. According to the jury, Jake’s dissertation covers an important and current topic. He processed a lot of legal literature and interviews for his research and analysed it sharply.

The award (ceremony)

The prize for winning the Thoolen NJCM Dissertation Prize is the publication of the winning dissertation by NJCM’s publishing house, Stichting NJCM-Boekerij. The award ceremony will take place during NJCM’s seminar on April 12th 2018 in Het Nutshuis in The Hague (from 7.00 to 8.30 pm).