Nederland voorzitter van Raad van Europa

Met ingang van 6 november j.l is Nederland voorzitter van het Comité van Ministers de Raad van Europa.

De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Jaap de Hoop Scheffer heeft in Moldavië aan het slot van de 113e Vergadering van het Comité van Ministers, de prioriteiten van het programma van het Nederlandse voorzitterschap bekendgemaakt. In dit programma staan drie kernthema’s centraal:

  • mensenrechten en het toezicht op de naleving ervan;
  • Integratie en sociale cohesie;
  • Bevorderen van de samenwerking met andere internationale organisaties.

De eerste prioriteit van het Nederlands voorzitterschap betreft ‘mensenrechten en het toezicht op de naleving ervan’. Nederland hecht sterk aan een goede naleving van de mensenrechten en vindt het belangrijk dat toezichthouders, zoals het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, goed zijn uitgerust om de mensenrechten te waarborgen. De Nederlandse regering heeft aangekondigd in het Comité van Ministers van de Raad van Europa aan te zullen dringen op maatregelen die de effectiviteit van het Hof en de naleving van de uitspraken van het Hof moeten verbeteren.

Een tweede prioriteit van Nederland tijdens haar voorzitterschap van de Raad van Europa is ‘sociale cohesie’. Het Europese continent wordt in toenemende mate bewoond door bevolkingsgroepen met zeer diverse etnische, religieuze en culturele achtergronden. Dit heeft in de afgelopen jaren gezorgd voor sociaal-culturele en politieke spanningen. De Nederlandse regering organiseert, in het kader van het Nederlands voorzitterschap van de Raad van Europa, op 20 en 21 november een internationaal congres over grondrechten in een pluriforme samenleving. Daarin wordt ingegaan op de spanningsvelden die kunnen bestaan tussen verschillende grondrechten, zoals de vrijheid van meningsuiting, de godsdienstvrijheid, het discriminatieverbod en gelijke behandeling. Voorbeelden van spanningsvelden zijn het dragen van een hoofddoek in het onderwijs of beledigende uitspraken over kwetsbare groepen.

Een derde thema van het Nederlands voorzitterschap is het bevorderen van de samenwerking met andere internationale organisaties De principes van mensenrechten, democratie en rechtstaat zoals die zijn vastgelegd in de verdragen van de Raad van Europa, vormen de basis voor de Europese stabiliteit en samenhang. Geen andere organisatie kan deze functie in dezelfde mate vervullen. Dit neemt niet weg dat samenwerking met andere internationale instellingen van belang is. Ook de OVSE en de EU houden zich met mensenrechten en democratisering bezig. Nederland wil dan ook dat de lasten delen tussen de organisaties gedeeld worden en de samenwerking met met andere internationale organisaties bevorderen.

Het voorzitterschap van het Comité van Ministers van de Raad van Europa rouleert onder de lidstaten voor periodes van zes maanden. Het Nederlands voorzitterschap duurt tot en met 14 mei 2004.

BRONNEN