Nederlands voorzitterschap van de Raad van Europa begonnen

DEN HAAG. Met ingang van 6 november is Nederland gedurende zes maanden voorzitter van de Raad van Europa. Tijdens haar voorzitterschap zal Nederland zich in het bijzonder inzetten voor mensenrechten en het toezicht op de naleving ervan, zo heeft de regering aangekondigd.

Nederland hecht sterk aan een goede naleving van de mensenrechten en vindt het belangrijk dat toezichthouders, zoals het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, goed zijn uitgerust om de mensenrechten te waarborgen. De regering wil dat doen door in het Comité van Ministers van de Raad van Europa aan te dringen op maatregelen die de effectiviteit van het Hof en de naleving van de uitspraken van het Hof moeten verbeteren.

Het aantal lidstaten van de Raad van Europa, en dus het aantal landen dat partij is bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, is in de afgelopen jaren sterk toegenomen. Daardoor heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens meer uitspraken gedaan en krijgt het meer klachten binnen dan ooit tevoren. Eén van de problemen is dat het aantal onafgehandelde aanhangige klachten bij het Hof ook sterk toeneemt. Iedere maand loopt het Hof een achterstand op van ongeveer duizend zaken. De maatregelen die de Nederlandse regering in wil brengen bij het Comité van Ministers moeten verzekeren dat het Hof zijn capaciteit maximaal kan inzetten voor de zaken die wezenlijk bijdragen aan de rechtsvorming in Europa. Dat zou betekenen dat de grote hoeveelheid zaken waarvoor dat niet geldt op een snelle manier afgehandeld kunnen worden en de belasting voor het Hof minimaal blijft. Wel is het voor Nederland essentieel dat burgers klachten kunnen blijven indienen tegen een staat. Het NJCM organiseert, in samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse Zaken, in april 2004 een internationaal congres over mensenrechten en het toezicht op de naleving ervan (‘The Efficiency of Justice within the Council of Europe and its member states’). Medio november volgt meer informatie over dit congres op deze site.

Een tweede prioriteit van Nederland tijdens haar voorzitterschap van de Raad van Europa is ‘sociale cohesie’. Het Europese continent wordt in toenemende mate bewoond door bevolkingsgroepen met zeer diverse etnische, religieuze en culturele achtergronden. Dit heeft in de afgelopen jaren gezorgd voor sociaal-culturele en politieke spanningen. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken organiseert, in het kader van het Nederlands voorzitterschap van de Raad van Europa, op 20 en 21 november een internationaal congres over grondrechten in een pluriforme samenleving. Daarin wordt ingegaan op de spanningsvelden die kunnen bestaan tussen verschillende grondrechten, zoals de vrijheid van meningsuiting, de godsdienstvrijheid, het discriminatieverbod en gelijke behandeling. Voorbeelden van spanningsvelden zijn het dragen van een hoofddoek in het onderwijs of beledigende uitspraken over kwetsbare groepen.
Het NJCM heeft kort voor het begin van het Nederlands voorzitterschap van de Raad van Europa een studentendebat en een studieavond georganiseerd over het thema ‘grondrechten in de pluriforme samenleving’. Verslagen van deze twee bijeenkomsten, die plaatsvonden op respectievelijk 30 oktober en 5 november jl., zullen medio november op deze site worden gepubliceerd.

BRONNEN