NJCM geeft commentaar op wetsvoorstel Bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding

In maart 2015 brachten de Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het wetsvoorstel Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding in consultatie. Zij stellen daarin verschillende maatregelen voor die terrorisme in een vroeg stadium moeten voorkomen, zoals gebiedsverboden, meldingsplichten en een verbod om het Schengengebied te verlaten.

Volgens het NJCM voldoet het wetsvoorstel niet aan het recht op privacy en het recht op vrijheid van verplaatsing zoals gegarandeerd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en het (Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (IVBPR). Het NJCM maakte daarom gebruik van de internetconsultatie van de regering omtrent dit wetsvoorstel en diende op 29 april jl. zijn commentaar in.

Sommige van de genoemde maatregelen moeten volgens het voorstel al kunnen worden ingezet als mensen ‘gedragingen verrichten die in verband kunnen worden gebracht met terroristische activiteiten of de ondersteuning daarvan’. Daaronder kunnen allerlei gedragingen vallen die op zichzelf niet verboden zijn. Door deze vage formulering bestaat het gevaar van discriminatie, bijvoorbeeld op grond van godsdienst. Bovendien zullen de maatregelen vaak gebaseerd zijn op geheime informatie, wat het heel moeilijk maakt om helder aan de betrokkene en de buitenwereld uit te leggen waarom iemand precies wordt aangepakt.

Deze maatregelen werden in 2008 ook al eens voorgesteld, maar dat wetsvoorstel is toen op zware kritiek gestuit van het VN-Mensenrechtencomité en de Mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa. De mensenrechtelijke bezwaren die deze instanties destijds hadden, zijn in het nieuwe voorstel echter niet weggenomen. Bovendien is de noodzaak van het voorstel – naast de vele straf- en bestuursrechtelijke mogelijkheden die er al zijn op het gebied van terrorismebestrijding – niet aangetoond.

Zie hieronder de volledige tekst van het NJCM-commentaar op het wetsvoorstel bijgesloten.

NJCM-commentaar op het wetsvoorstel Bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding