NJCM ondersteunt Nederlandse schaduwrapportage Verdrag van Istanbul

Liefst 52 non-gouvermentele organisaties, waaronder het NJCM, ondertekenden onlangs de eerste schaduwrapportage over de Nederlandse implementatie van het Verdrag inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, beter bekend als het ‘Verdrag van Istanbul’. De schaduwrapportage werd eind oktober ingediend bij de toezichthouder van het Verdrag, de Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence (GREVIO).

De samenstelling van de schaduwrapportage werd gecoördineerd door het Netwerk VN-Vrouwenverdrag dat de naleving van vrouwenrechten in Nederland monitort. In de rapportage worden belangrijke onderwerpen behandeld, zoals het verzamelen van data, het voorkomen van stereotypering en het vergroten van het bewustzijn van mensen over geweld tegen vrouwen.

De rapportage van de NGO’s volgde op de regeringsrapportage die in september 2018 is ingediend bij GREVIO. De rapportages zullen worden besproken in de context van een evaluatiebezoek van een GREVIO-delegatie aan Nederland in het voorjaar van 2019. Zij spreken dan niet alleen met regeringsvertegenwoordigers, maar bijvoorbeeld ook met maatschappelijk werkers, professionals uit de zorg en vertegenwoordigers van NGO’s. Ook bezoeken zij relevante faciliteiten, zoals locaties voor vrouwenopvang, politiebureaus en ziekenhuizen. In de loop van 2019 publiceert GREVIO een rapport over de naleving van het Verdrag in Nederland. Tot slot geeft de Committee of the Parties, dat bestaat uit vertegenwoordigers van staten die partij zijn bij het Verdrag, aanbevelingen aan Nederland. Lees hier meer over evaluatieprocedure van GREVIO.

Het Verdrag van Istanbul van de Raad van Europa staat sinds 2011 open voor ondertekening en ratificering door de lidstaten, de EU en andere staten. Op dit moment zijn er 33 staten partij bij het Verdrag. In Nederland trad het Verdrag van Istanbul op 1 maart 2016 in werking.