NJCM uit bezorgheid over asielbeleid in Tweede Kamer

DEN HAAG. Het NJCM heeft deelgenomen aan een rondetafelgesprek met de vaste kamercommissie van justitie over het Nederlands asielbeleid. Tijdens deze bijeenkomst heeft het NJCM haar grote bezorgdheid over dit beleid uitgesproken en aangedrongen op veranderingen.

Aanleiding voor het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer was het rapport ‘Fleeting refuge: The triumph of efficiency over Protection in Dutch asylum policy’ van Human Right Watch. Dit rapport, dat in april werd gepubliceerd, handelt over de versnelde procedure in het aanmeldcentrum (de AC-procedure) en de positie van kinderen in het asielbeleid. Volgens Human Rights Watch is er sprake van oneigenlijk gebruik van de AC-procedure en is het Nederlandse asielbeleid in strijd met internationale verdragen.

Aan het rondetafelgesprek, dat plaatsvond op 25 september, namen vertegenwoordigers deel van vluchtelingenorganisaties, de rechterlijke macht, de rechtshulp, mensenrechtenorganisaties en de rechtswetenschap. Het NJCM was vertegenwoordigd door mr.drs. F.W. Verbaas, in het dagelijks leven asieljurist bij de Stichting Rechtsbijstand Asiel Noordoost-Nederland. Hij uitte met name zijn bezorgdheid over het onthouden van opvang aan asielzoekers waarvan beroep is ingesteld tegen de afwijzing van de asielaanvraag in de AC-procedure worden. Deze asielzoekers mogen tijdens hun procedure bij de rechter in Nederland blijven maar krijgen geen ondersteuning of opvang. Een dergelijke gang van zaken acht het NJCM niet humaan en in strijd met de verplichtingen die Nederland heeft op grond van het Internationale Verdrag inzake Economische Sociale en Culturele rechten. In dit verdrag, dat door Nederland is geratificeerd, wordt door de staten het recht op huisvesting en voeding erkend. Verder constateerde de heer Verbaas dat er in de aanmeldcentra onvoldoende mogelijkheden bestaan voor onderzoek naar trauma’s en martelingen, en riep hij op tot overleg tussen de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), de rechtshulp en vluchtelingenwerk over de knelpunten in de AC-procedure.

De aanwezige deelnemers waren unaniem in hun bezorgdheid over de AC-procedure en constateerden dat de Nederlandse overheid grote risico’s voor vluchtelingen neemt. Ook op de positie van kinderen in het asielbeleid werd kritiek geuit.

BRONNEN