NJCM-webinar ‘Het EVRM – Op weg naar 2030’

Donderdag 27 januari 2022, 19.00 tot 21.00 uur, online via Zoom.

Het EVRM heeft in zijn 71-jarig bestaan een grote invloed gehad op de Europese rechtsorde en is uitgegroeid tot een motor voor verandering voor de bescherming van de mensenrechten. Het Verdrag heeft Europa gemaakt tot een plek waar gelijkheid prevaleert en discriminatie wordt aangepakt. Het EVRM heeft er voor gezorgd dat fundamentele rechten een belangrijke positie hebben gekregen waar niet zomaar aan voorbij kan worden gegaan. Hieraan hebben de bijna 25.000 uitspraken van het EHRM enorm bijgedragen.

Toch kent het Europa van nu ook uitdagingen, waarbij mensenrechten in het geding zijn. Zo bevinden asielzoekers zich in erbarmelijke omstandigheden, die ook in Nederland door de humanitaire ondergrens dreigen te zakken, verslechtert de positie van families met een niet-traditionele structuur in Polen en Hongarije door wetgeving die hun gezinsvorm verbiedt en zal verandering van het klimaat, zoals tevens is benadrukt in de Urgenda-uitspraak en tijdens de Climate Summit in Glasgow, voor een ernstige aantasting van het leven en welzijn van mensen kunnen zorgen. Het EVRM is in deze gevallen van cruciaal belang voor de situatie van het individu.

Het Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten/NJCM-Bulletin (hierna: NTM) heeft in de loop van 2021, via een rode draad van artikelen, stilgestaan bij het uitgroeien van het EVRM tot een motor voor verandering voor de bescherming van de mensenrechten in zowel de Verdragsstaten als daarbuiten. Het NJCM organiseert op 27 januari 2022 een webinar dat aansluit op deze rode draad, waarbij het EVRM vanuit een toekomstgerichte invalshoek zal worden belicht. Tijdens dit webinar zal worden stilgestaan bij de betekenis van het Verdrag voor de huidige uitdagingen van Europa door dit vanuit enkele actuele thema’s – het vreemdelingenrecht, het familierecht en klimaatverandering – te belichten. De sprekers zullen eerst een toelichting geven op hun recente artikel in het NTM en vervolgens, vanuit hun specifieke expertise, ingaan op de volgende vragen: welke waarde zal het EVRM in de nabije toekomst hebben voor deze onderwerpen? Wat kunnen we de komende jaren verwachten van het Hof? Waar zal het EVRM in 2030 staan?

Aan het woord zullen komen:

 • Mr. dr. Bahija Aarrass, universitair docent bestuursrecht bij de Open Universiteit
  • Van A.B.C. tot Z. & T. – het EVRM als mobilisator voor rechtsbescherming in het vreemdelingenrecht, editie 46-4 NTM
 • Mr. dr. Machteld Vonk [geannuleerd], universitair docent privaatrecht/familierecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam en Raadsheer-plaatsvervanger bij het Hof Den Haag
  • De rol van het EHRM in de erkenning van alternatieve gezinsstructuren: wat vertelt het verleden ons over de toekomst?, editie 46-4 NTM
 • Mr. Sjoerd Lopik, buitenpromovendus aan het instituut voor Strafrecht & Criminologie van de Universiteit Leiden en advocaat bij Allen & Overy
  • Klimaatverandering en strafrecht: positieve verplichtingen op grond van het EVRM?, editie 46-3 NTM

Prof. mr. Egbert Myjer, oud-rechter in het EHRM en emeritus bijzonder hoogleraar rechten van de mens aan de Vrije Universiteit, zal daarnaast in een vraaggesprek ingaan op zijn visie over de toekomst van het EVRM.

Het webinar staat onder leiding van prof. dr. Rick Lawson, hoogleraar Europees recht bij de Universiteit Leiden en gecommitteerde van onze werkgroep Europees Recht.

Praktische informatie

 • Donderdag 27 januari 2022
 • Van 19.00 tot 21.00 uur
 • Online via Zoom

Entree

GRATIS voor iedereen, behalve voor advocaten die PO-punten willen behalen.

Advocaten

Advocaten kunnen twee PO-punten behalen voor deelname aan dit webinar. Zij dienen zelf te beoordelen of de inhoud van het webinar hun vakbekwaamheid ten goede komt en aldus opleidingspunten oplevert. Het NJCM verstrekt een bewijs van deelname. Voor advocaten kosten deelname €125,-.

Aanmelden

U kunt zich vanaf nu aanmelden voor het webinar via deze link.
Advocaten die PO-punten willen behalen kunnen zich aanmelden via njcm@law.leidenuniv.nl.

Word lid van het NJCM!