About the NTM

Het Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten (NTM) is een uitgave van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten.

Het NTM is gericht op het verspreiden van informatie over ontwikkelingen met betrekking tot de rechten van de mens, voor zover die van belang zijn voor de Nederlandse rechtsorde of het Nederlandse buitenlandbeleid.

Het NTM verschijnt viermaal per jaar. Het tijdschrift bevat onder meer wetenschappelijke artikelen, kronieken en opinies over actuele mensenrechtelijke vraagstukken. Ook verschijnt in het NTM regelmatig nieuws uit de Vereniging NJCM, zoals verslagen van seminars en de jaarverslagen. Het NTM wordt verspreid onder ongeveer 1.100 NJCM-leden en 150 abonnees en is in alle juridisch-wetenschappelijke bibliotheken te vinden. Kort na verschijning worden de stukken door Wolters Kluwer digitaal toegankelijk gemaakt via de Navigator.

Het lezerspubliek van het NTM bestaat grotendeels uit juristen die werkzaam zijn in de wetenschap, binnen de rijksoverheid, de politiek of de rechtspraak. Een deel van de lezers is afkomstig uit de advocatuur en van niet-gouvernementele organisaties op het terrein van de mensenrechten.

Uitnodiging auteurs

De redactie van het NTM nodigt auteurs van harte uit bijdragen ter publicatie voor te leggen. Het tijdschrift biedt ruimte voor bijdragen met een duidelijk verdiepend en wetenschappelijk karakter, die wat omvangrijker mogen zijn dan bij veel andere Nederlandse tijdschriften. Deze artikelen en beschouwingen worden beoordeeld op hun wetenschappelijke kwaliteit en leesbaarheid. Ook is er ruimte in het NTM voor (dissenting) opinies, korte stukken waarin een opvatting centraal staat over een actueel onderwerp, en voor beschouwingen, waarin bijvoorbeeld elders verschenen wetenschappelijk onderzoek wordt gepresenteerd of waarin een overzicht wordt gegeven van actuele ontwikkelingen op een bepaald rechtsterrein.

De beoordeling van wetenschappelijke bijdragen geschiedt in beginsel door middel van peer review door de redactie. Zo nodig worden daarbij deskundigen van buiten de redactie ingezet. De peer review vindt ‘dubbelblind’ plaats: de anonimiteit van zowel auteurs als referenten wordt gewaarborgd. De redactie beslist over de uiteindelijke plaatsing van de bijdrage en kan na beoordeling de auteur verzoeken aanpassingen te doen.

Houd bij de aanlevering van bijdragen rekening met de auteursrichtlijnen. Het volgen van de richtlijnen bespoedigt de publicatie en bespaart werkzaamheden (= kosten) bij de verdere verwerking van de bijdrage. Hierdoor blijft het voor de uitgever (Stichting NJCM-Boekerij) mogelijk om het tijdschrift voor een geringe prijs aan de lezers aan te bieden.

In overleg met de redactie is het mogelijk om bijdragen voor het tijdschrift, in plaats van in het Nederlands, te schrijven in het Engels.

Auteurs ontvangen geen vergoeding; de reprorechten die de Stichting NJCM-Boekerij van derden ontvangt bij overname van artikelen worden gestort in het VN-fonds voor slachtoffers van foltering. Indien een auteur akkoord gaat met publicatie van zijn bijdrage in het NTM gaat hij/zij daarmee automatisch ook akkoord met digitale publicatie via de Wolters Kluwer portals.

Deadlines 2019 en 2020 (jrg. 45)

Auteurs die een stuk willen voorleggen aan de redactie kunnen dit doen tot de volgende data:

  • NTM 45-1: 18 november 2019
  • NTM 45-2: 17 februari 2020
  • NTM 45-3: 27 april 2020
  • NTM 45-4: 2 augustus 2020

U kunt uw stuk in Word-format toesturen aan de managing editor Melvin Kremers: NJCM-Bulletin@LAW.leidenuniv.nl.