Stichting Vrienden NJCM

Bent u een vriend(in) van het NJCM? Word dan donateur van de Stichting Vrienden NJCM!

Doel en vermogen

De Stichting Vrienden van het NJCM is opgericht met het doel het NJCM financieel te ondersteunen en haar activiteiten te bekostigen.

Die activiteiten kunnen bestaan uit een seminar over een actuele mensenrechtelijke kwestie, het afvaardigen van een deskundige naar Genève om een schaduwrapportage toe te lichten aan een Comité van de Verenigde Naties of om deel te nemen aan een rondetafelbijeenkomst over de toekomst van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Allemaal activiteiten die leiden tot meer kennis van de mensenrechten en een betere bescherming en implementatie ervan in Nederland.

Het vermogen van de Stichting Vrienden NJCM wordt op dit moment gevormd door giften en donaties. Het is ook mogelijk om de stichting te steunen door erfstellingen of legaten.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Vrienden van het NJCM bestaat uit:

  • mr. O.P.G. (Otto) Vos (voorzitter)
  • mr. Th.J. (Dick) Blommestijn RA (penningmeester)
  • mr. drs. S. (Simon) Minks (bestuurslid)
  • dhr. D.Tj. (Douwe) Sikkema (secretaris)

De bestuursleden zetten zich op vrijwillige basis en onbezoldigd in voor de Stichting.

Fiscale voordelen – ANBI

De Stichting Vrienden NJCM is in 2007 door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit heeft een aantal fiscale voordelen, waarover hieronder meer.

  • Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die het ontvangt in het kader van het algemeen belang;
  • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking;
  • Een donateur van en ANBI kan giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken binnen de daarvoor geldende regels.

Fiscaal wordt onderscheid gemaakt tussen gewone giften en periodieke giften:

  • Gewone giften kunnen worden afgetrokken wanneer zij meer bedragen dan 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van €60. Het maximaal aftrekbare bedrag van gewone giften is 10% van uw drempelinkomen.
  • Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar. Er geldt geen drempel voor aftrek.

Bent u voornemens om minimaal vijf jaar achtereen een gift aan de Stichting Vrienden NJCM te doen, dan is het fiscaal interessant om te kiezen voor een periodieke gift.

Wij hopen dat deze fiscale maatregelen het voor u aantrekkelijker maken om vriend(in) van het NJCM te worden en zo ons werk financieel te ondersteunen.

Wilt u een periodieke gift doen?

Dat is fijn! Zorg er dan voor dat de gift schriftelijk wordt vastgelegd. Download hier een standaard tekst: Overeenkomst periodieke gift.

Wilt u direct een donatie doen?

Dat is fijn! Ga daarvoor naar onze doneer pagina: Doneer.

Aanmelden als vriend(in)

Een ieder, dus ook als u geen lid bent van het NJCM, kan donateur worden van de Stichting Vrienden NJCM.

Vrienden van het NJCM ontvangen het jaarverslag met daarin een overzicht van de werkzaamheden van het NJCM en de financiële verantwoording. Iedere donateur wordt daarnaast middels een periodieke nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de meer recente activiteiten van het NJCM.

Donateurs die een bedrag van €200 of meer doneren krijgen tevens het NTM en de publicaties van de Stichting NJCM-Boekerij gratis toegestuurd gedurende het lopende kalenderjaar.

Aanmeldformulier
Machtiging Stichting Vrienden NJCM

Meer informatie

Hieronder vindt u de laatste drie financiële jaarverslagen van de Stichting Vrienden NJCM. Daarin kunt u de nodige cijfers erop na slaan.

RSIN 808117270
KvK 28082079
IBAN: NL49 INGB 0004059946

Beleidsplan St Vrienden NJCM 2022-2024
Jaarrekening St Vrienden NJCM 2021
Statuten Stichting Vrienden NJCM