Advies over oprichten van nationaal mensenrechteninstituut

DEN HAAG. Het College bescherming persoonsgegevens, de Commissie Gelijke behandeling, de Nationale Ombudsman en het Studie- en informatiecentrum Mensenrechten hebben op 8 september een advies uitgebracht aan minister Pechtold over het instellen van een Nederlands Instituut voor de Rechten van de Mens. Dat instituut zou taken moeten verrichten op onder meer het gebied van advisering, voorlichting, onderzoek en internationale samenwerking.

In het advies, getiteld ‘Mensenrechten in Nederland: De daad bij het woord’, concluderen de opstellers dat in Nederland een groot aantal instellingen zich bezighoudt met bescherming van mensenrechten, maar dat de coördinatie en integratie van de werkzaamheden gebrekkig is. Ook wijzen zij erop dat bij internatonale organisaties, in het bijzonder de Raad van Europa, de Europese Unie en de Verenigde Naties, behoefte is aan een nationaal aanspreekpunt op het gebied van de rechten van de mens in Nederland.

De opstellers van het advies bepleiten daarom de instelling van een Nederlands Instituut voor de Rechten van de Mens. Dit instituut zou financieel en anderszins onafhankelijk moeten zijn en een publiekrechtelijke – zo mogelijk grondrechtelijke – basis moeten hebben. Het instituut zou bevoegd moeten zijn zich toegang te verschaffen tot alle benodigde informatie.

De opstellers van het advies bevelen aan op korte termijn een ‘bouwmeester’ aan te stellen die de plannen voor het nieuwe instituut verder uitwerkt. Ook adviseren zij te bezien of, en zo ja, in welke mate, wetten moeten worden aangepast om de instelling van een Nederlands instituut voor de rechten van de mens mogelijk te maken en zijn onafhankelijkheid te waarborgen.

Minister Pechtold heeft verklaard dat hij bereid is mee te werken aan de komst van een Nederlands instituut voor de rechten van de mens. Dat zei de bewindspersoon nadat hij het advies op 8 september in ontvangst had genomen.

BRONNEN