Brief Human Rights Watch: zorg over Nederlands uitzetbeleid asielzoekers

DEN HAAG. Human Rights Watch heeft in een brief aan minister Verdonk haar zorgen geuit over het Nederlandse plan om duizenden uitgeprocedeerde asielzoekers uit te zetten. De mensenrechtenorganisatie vreest dat dit plan risico’s met zich meebrengt voor uitgeprocedeerde asielzoekers en roept de Nederlandse regering op om bij uitzettingsprocedures de mensenrechtenverdragen te respecteren.

Human Rights Watch vraagt in haar brief, die op 13 februari is gepubliceerd, bijzondere aandacht voor de positie van uitgeprocedeerde kinderen. Zij is verontrust over meldingen van uitzettingen van gezinnen met kinderen uit asielzoekerscentra en het stopzetten van sociale voorzieningen en bijstand aan die gezinnen. Ook uitte zij kritiek op de detentie van uitgeprocedeerde alleenstaande minderjarige asielzoekers (ama’s). Zij roept de Nederlandse regering op om bij beslissingen met betrekking tot kinderen het Verdrag voor de Rechten van het Kind meer te respecteren.

Het is niet de eerste keer dat Human Rights Watch haar zorgen uit over het Nederlandse asielbeleid. In het rapport ‘Fleeting Refuge; the Triumph of Efficiency over Protection in Dutch Asylum Policy’ van april 2003 analyseerde de mensenrechtenorganisatie de versnelde procedure in Nederlandse aanmeldcentra (de AC-procedure), waarin een asielaanvraag binnen enkele dagen wordt afgewezen. Zij concludeerde dat er sprake was van oneigenlijk gebruik van de AC-procedure. Daarnaast uitte zij ook toen kritiek op de positie van kinderen in het Nederlandse asielbeleid.

De Vaste Kamercommissie van Justitie heeft in september 2003 een rondetafelgesprek gehouden naar aanleiding van het in april gepubliceerde rapport van Human Rights Watch. Aan het rondetafelgesprek namen vertegenwoordigers deel van vluchtelingenorganisaties, de rechterlijke macht, de rechtshulp, mensenrechtenorganisaties en de rechtswetenschap. De deelnemers – waaronder een vertegenwoordiger van NJCM – uitten tegenover de Kamerleden hun bezorgdheid over de positie van kinderen in de asielprocedure, de AC-procedure en constateerden dat de Nederlandse overheid grote risico’s voor vluchtelingen neemt.

Het NJCM uitte vorig jaar haar bezorgdheid over het asielbeleid en de positie van kinderen in de asielprocedure in een schaduwrapportage over het Verdrag voor de Rechten van het Kind en een commentaar op de AC-procedure.

BRONNEN