CTIVD-toezichtsrapport over verstrekken van ongeëvalueerde gegevens aan buitenlandse diensten door AIVD en MIVD

De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (CTIVD) heeft op 15 oktober 2019 een toezichtsrapport gepubliceerd over het verstrekken van ongeëvalueerde gegevens aan buitenlandse diensten door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). Bij deze gegevensverstrekking hebben de diensten beperkte kennis van de feitelijke inhoud en aard van de gegevens. De CTIVD stelt vast dat de AIVD en de MIVD in hun beleid en in de praktijk van het verstrekken van ongeëvalueerde gegevens aan buitenlandse diensten in de onderzoeksperiode (mei 2018-januari 2019) onvoldoende invulling hebben gegeven aan de wettelijke waarborgen die hiervoor gelden.

Achtergrond

Samenwerking met buitenlandse diensten is in het algemeen noodzakelijk in het belang van de bescherming van de nationale veiligheid en de internationale rechtsorde. Een vorm van samenwerking betreft het verstrekken van gegevens die de AIVD en de MIVD zelf hebben verworven. Zolang de gegevens niet inhoudelijk zijn onderzocht of beoordeeld, is sprake van zogenoemde ‘ongeëvalueerde gegevens’. In dat geval is de AIVD of de MIVD in onvoldoende mate bekend met de feitelijke inhouden aard van de gegevens (men weet onvoldoende wat men geeft) om de risico’s van een verstrekking voor de rechtsbescherming van burgers over wie gegevens worden verstrekt, adequaat te kunnen inschatten.

Ter ondervanging van de risico’s die aanwezig zijn bij het verstrekken van ongeëvalueerde gegevens zijn in de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) waarborgen vastgelegd. Zo moet voorafgaande aan de verstrekking toestemming worden gevraagd aan de minister. De motivering van dit verzoek om toestemming moet voldoen aan bepaalde wettelijke eisen. Daarnaast moeten de verstrekkingen worden gemeld aan de CTIVD, zodat zij als daar aanleiding toe is direct onderzoek kan doen. De verstrekkingen zelf moeten intern worden geregistreerd (protocolplicht).

Beleid

Naar het oordeel van de CTIVD schieten het beleid en de werkinstructies van de AIVD en de MIVD  met betrekking tot de verstrekking van ongeëvalueerde gegevens aan buitenlandse diensten op een aantal punten tekort. Dit ziet onder meer op de definiëring van de begrippen geëvalueerde en ongeëvalueerde gegevens. De CTIVD geeft in het toezichtsrapport nadere kaders aan voor deze begrippen, overeenkomstig de definitie van de wetgever. Ook doet de CTIVD aanbevelingen voor het aanpassen of aanvullen van beleid en werkinstructies waar het gaat om de interne registratie/vastlegging van de verstrekkingen van ongeëvalueerde gegevens en het zo nodig voorafgaand filteren van deze gegevens, bijvoorbeeld op Nederlandse kenmerken en kenmerken van advocaten en journalisten.

Rechtmatigheid praktijk

De AIVD en de MIVD hebben blijkens het CTIVD-rapport in de onderzoeksperiode alleen ongeëvalueerde gegevens verstrekt aan buitenlandse diensten waarmee sprake is van een strategische langlopende operationele samenwerking. Bij de AIVD gaat het in dit onderzoek om twaalf en bij de MIVD om tien samenwerkingen, waarbij sprake was van éénmalige of meerdere verstrekkingen van gelijksoortige aard.

‘In de naleving van de wettelijke verplichtingen zijn beide diensten echter tekortgeschoten’, concludeert de CTIVD. Zij heeft bij zowel de AIVD als de MIVD een aantal procedurele en inhoudelijke onrechtmatigheden vastgesteld. Zo hebben enkele verstrekkingen van ongeëvalueerde gegevens plaatsgevonden zonder toestemming van de minister en voldoet het onderliggende verzoek om toestemming in enkele gevallen niet aan de wettelijke eisen voor de motivering. Ook is er aanzienlijke verbetering nodig van de wettelijk verplichte registratie/verslaglegging van verstrekkingen van ongeëvalueerde gegevens (protocolplicht). De AIVD heeft bovendien niet in alle gevallen voldaan aan de wettelijke meldplicht aan de CTIVD. Bij de MIVD is in alle gevallen wel voldaan aan deze meldplicht, behalve bij die gegevens die ten onrechte als geëvalueerd zijn aangemerkt.

De CTIVD heeft in haar rapport aanbevelingen gedaan voor verbetering.

Bronnen

Persbericht Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (CTIVD), Den Haag 15 oktober 2019

Toezichtsrapport nr. 65 CTIVD over het verstrekken van ongeëvalueerde gegevens aan buitenlandse diensten door de AIVD en de MIVD, Den Haag 15 oktober 2019