Derde top Raad van Europa afgesloten met Verklaring en Actieplan

WARSCHAU. De Derde Top van de Raad van Europa, die op 16 en 17 mei plaatsvond in Warschau, is afgesloten met de aanvaarding van een Verklaring en een Actieplan door de staatshoofden en regeringsleiders. Het Europees Hof van de Rechten van de Mens presenteerde tijdens de top een memorandum met een lange termijn strategie voor de effectiviteit van het systeem voor de bescherming van mensenrechten.

In de Verklaring van Warschau hebben de staatshoofden en regeringsleiders bevestigd dat alle activiteiten van de Raad van Europa gericht dienen te zijn op het kerndoel van de organisatie: het beschermen en bevorderen van de mensenrechten, democratie en rechtsstaat. Zij verklaarden voorts alle vormen van intolerantie en discriminatie te veroordelen, in het bijzonder de vormen die zijn gebaseerd op geslacht, ras en religie, inclusief antisemitisme en islamofobie. Zij bevestigden hun wil om binnen de Raad van Europa verder te werken aan het vaststellen van normen en het nemen van maatregelen om deze vormen van intolerantie en discriminatie te voorkomen en te bestrijden.

Daarnaast verklaarden de regeringsleiders en staatshoofden dat zij vastbesloten zijn om de samenwerking en interactie tussen de Raad van Europa en de Europese Unie uit te breiden, in het bijzonder op de gebieden van mensenrechten, democratie en rechtsstaat. Zij vroegen de premier van Luxemburg, Jean-Claude Juncker, in zijn persoonlijke capaciteit om een rapport op te stellen over de relatie tussen de Europese Unie en de Raad van Eruopa.

De staatshoofden en regeringsleiders benadrukten in de Verklaring verder het belang van de effectiviteit van het systeem voor de bescherming van de mensenrechten en verwezen daarbij naar de maatregelen ter verhoging van die effectiviteit die zijn overeengekomen tijdens de 114e Sessie van het Comité van Ministers, inclusief de spoedige ratificatie en inwerkingtreding van het 14e Protocol bij het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM).

Het Europees Hof van de Rechten van de Mens presenteerde tijdens de top een memorandum met een lange termijn strategie voor de effectiviteit van het systeem van de bescherming van mensenrechten, met het oog op het stijgende aantal zaken dat het Hof moet behandelen. In mei 2004 stelde de Raad van Europa het 14e Protocol bij het EVRM open voor ondertekening door de lidstaten. Dit Protocol bevat maatregelen die het Hof ondersteunen om het grotere aantal zaken te kunnen verwerken.

In zijn memorandum roept het Hof de lidstaten op om stappen te nemen gericht op een spoedige inwerkingtreding van het Protocol. Het Hof roept de lidstaten ook op om te reflecteren over de opties op lange termijn. De lidstaten worden volgens het Hof geconfronteerd met een keuze over de aard van het mechanisme voor bescherming van mensenrechten voor individuen in de 21e eeuw. Om voortgang te boeken zouden de lidstaten een onafhankelijke groep van eminente nationale en internationale rechters en andere deskundigen kunnen vragen om mogelijke toekomstscenario’s op te stellen voor de toekomst van het EVRM-systeem, zo stelt het Hof in het memorandum.

BRONNEN