En de Thoolen NJCM-scriptieprijs 2023 gaat naar…

Tycho Scholten

met zijn scriptie

GROENER BIJ DE BUREN – Mensenrechten en machtenscheiding in de klimaatrechtszaken van Nederland, Ierland en Duitsland

Klimaatverandering en daaraan gerelateerde onderwerpen dringen steeds meer door in rechtszalen wereldwijd, met zaken variërend van het Constitutionele Hof van Ecuador dat mijnbouw in Los Cedros verbood tot verwachte adviezen van het Internationale Gerechtshof over staatsverplichtingen om klimaatverandering aan te pakken. In Nederland hebben burgers, samen met Greenpeace, de staat gedagvaard om Bonaire te beschermen tegen de dreiging van klimaatverandering.

Deze ontwikkelingen roepen de vraag op of rechters een rol moeten spelen in het afdwingen van maatregelen tegen klimaatverandering. Het onderzoek van Tycho Scholten vergelijkt klimaatrechtszaken in Nederland, Ierland en Duitsland met betrekking tot de verhouding tussen mensenrechten en machtenscheiding, met een focus op positieve verplichtingen (waarbij de staat actief maatregelen moet treffen om fundamentele rechten en vrijheden van individuen te waarborgen) onder de artikelen 2 en 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).

In zijn conclusie wijst de heer Scholten op de erkenning door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) van positieve verplichtingen voor staten in omgevingszaken, waaronder ook klimaatverandering begrepen kan worden. Hij pleit voor meer aandacht voor de continuïteit van klimaatrechtszaken en doet suggesties voor verder onderzoek naar de objectieve betekenis van fundamentele rechten in relatie tot de machtenscheiding.

De jury was onder de indruk van hoe Tycho Scholten de verschillende rechtszaken aan elkaar heeft gelinkt. Vergelijken van verschillende rechtssystemen kan lastig zijn, maar hij heeft goed en duidelijk uitgelegd hoe ze met elkaar verbonden kunnen worden. De heer Scholten biedt met deze scriptie een interessant nieuw inzicht op mensenrechten en het onderwerp geeft goede conclusies voor verdere actie.

We feliciteren Tycho Scholten van harte met zijn winst, en bedanken de andere kandidaten voor hun deelname.

De jury

  • Mr. Hans Thoolen, mede-oprichter en eerste voorzitter NJCM; thans secretaris van het bestuur van de Martin Ennals Stichting;
  • Mr. dr. Ineke Boerefijn, coördinerend beleidsadviseur, College voor de Rechten van de Mens;
  • Mr. dr. Michiel van Emmerik, universitair hoofddocent Staatsrecht aan de Radboud Universiteit;
  • Mr. Marilyn Haimé, gepensioneerd voormalig Directeur Constitutionele Zaken en Wetgeving (BZK) respectievelijk Directeur Inburgering en Integratie (SZW);
  • Prof. dr. Jasper Krommendijk, hoogleraar Rechten van de Mens aan de Radboud Universiteit;
  • Prof. dr. Rick Lawson, hoogleraar Europees recht aan de Universiteit Leiden;
  • Mr. Tamara Trotman, raadsheer Hoge Raad.

Uitreiking van de prijs
De uitreiking van de prijs zal plaatsvinden tijdens ons 50-jarig lustrum op 10 oktober.