Hof van Cassatie van België veroordeelt Vlaams Blok

BRUSSEL. Het Belgische Hof van Cassatie heeft dinsdag de veroordeling van het Vlaams Blok wegens het aanzetten tot discriminatie bevestigd. Zondag heeft de partij zich ontbonden en is een nieuwe partij opgericht onder de naam Vlaams Belang.

Eisers in deze zaak waren het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding en de VZW Liga voor de Mensenrechten. Zij hadden drie rechtspersonen, die de basis vormden van het Vlaams Blok, voor de rechter gedaagd. In een arrest van 21 april 2004 veroordeelde het Hof van Beroep van Gent deze drie organisaties wegens het aanzetten tot discriminatie. Dit arrest van het Hof van Gent is nu door het Hof van Cassatie bevestigd.

Het Hof van Cassatie overwoog dat de Belgische Racismewet geen uitzonderingen bepaalt met betrekking tot een publiek debat, de bijzondere plaats van een politieke partij of het politieke samenlevingsmodel. Het is dus ook voor een politieke partij verboden kennelijk en herhaaldelijk discriminatie of segregatie te bedrijven. Het Hof verwijst naar art. 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (vrijheid van meningsuiting) en stelt dat de Racismewet de bepaling van art. 4, a van het Verdrag betreffende de rassendiscriminatie in de Belgische rechtsorde heeft omgezet.

Het Hof van Cassatie oordeelt dat het Gentse Hof van beroep zijn beslissing naar recht verantwoordt door zijn oordeel dat art. 3 Racismewet de vrijheid van meningsuiting, vergadering en vereniging niet inperkt op een wijze die strijdig is met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens.

Op 14 november heeft het Vlaams Blok besloten zich te ontbinden en een nieuwe partij op te richten onder de naam Vlaams Belang. De nieuwe partij heeft bekendgemaakt dat het zowel in rechte als politiek de opvolger van het Vlaams Blok zal zijn.

BRONNEN