Kabinet kondigt uitbreiding van anti-terrorismewetgeving aan

DEN HAAG. Het kabinet acht ruimere bevoegdheden wenselijk om terrorisme te voorkomen. Er vindt onderzoek plaats naar de mogelijkheden om ‘haatzaaiende’ televisie- en radiozenders te weren. Het eerder aangekondigde wetsvoorstel dat het vergoelijken van terroristische misdrijven strafbaar stelt zal naar verwachting dit najaar worden ingediend bij de Tweede Kamer. Dit staat in de Tweede voortgangsrapportage terrorismebestrijding, waarmee de ministerraad vrijdag akkoord ging.

De ministers Donner (Justitie) en Remkes (BZK) schrijven in de voortgangsrapportage dat er een onderzoek is ingesteld naar haat zaaien en geweldsoproepen via buitenlandse tv- en radiozenders in Nederland. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het Commissariaat voor de Media. In dit onderzoek wordt “in kaart gebracht welke mogelijk disputabele zenders in Nederland zijn te ontvangen en of zij over de juiste vergunningen beschikken.” Daarnaast onderzoeken het ministerie van OCW, het Commissariaat voor de Media in nauwe samenwerking met het OM en het ministerie van Buitenlandse Zaken op welke wijze dergelijke zenders uit Nederland kunnen worden geweerd, zo schrijven Donner en Remkes in de voortgangsrapportage. Daarbij wordt bezien ‘in hoeverre (aanpassing van) de Mediawet in combinatie met het strafrecht mogelijkheden tot aanpak kan bieden.’Ook wordt gewerkt aan een ‘methode van waarschuwing’, door het OM af te geven aan distributeurs van satellietzenders.

Uit de voortgangsrapportage blijkt verder dat bij de Raad van State een wetsvoorstel aanhangig is dat ertoe strekt dat voor het inzetten van bijzondere opsporingsmethodes – zoals observatie, infiltratie, pseudokoop en de telefoontap – niet langer een redelijk vermoeden van een strafbaar feit nodig is, maar dat kan worden volstaan met aanwijzingen dat een terroristische aanslag wordt voorbereid. Het wetsvoorstel kent voorts meer bevoegdheden toe om in een verkennend onderzoek informatie te verzamelen over groepen van personen waarbinnen mogelijk een aanslag wordt beraamd. Het wetsvoorstel zal naar verwachting nog voor de aanvang van het zomerreces bij de Tweede Kamer worden ingediend, zo schrijven minister Donner en Remkes in de voortgangsrapportage.

BRONNEN