Manifest kinderrechters: jeugdigen in gevangenissen in de knel

DEN HAAG. De werkgroep Kinderrechters van de Nederlandse vereniging voor Rechtspraak luidt de noodklok over de positie van kinderen in jeugdgevangenissen. Volgens de kinderrechters heeft 80% van de kinderen in jeugdgevangenissen gespecialiseerde hulp nodig, maar is er een groot tekort aan behandelplaatsen voor zowel civielrechtelijk als strafrechtelijk geplaatste kinderen.

De kinderrechters uiten hun zorgen in een dinsdag gepubliceerd manifest. Zij wijzen in het bijzonder op de positie van ‘civielrechtelijk geplaatste kinderen’. Het gaat daarbij om kinderen met ernstige gedragsproblemen, dikwijls licht verstandelijk gehandicapt of afkomstig uit onder hoge druk staande gezinnen. Voor deze categorie kinderen kunnen intensieve vormen van hulp in eigen omgeving mogelijk een alternatief zijn voor gesloten plaatsing. Deze hulp komt volgens de kinderrechters echter niet van de grond.

Het VN-comité voor de Rechten van het Kind heeft op 30 januari haar zorgen (‘concerns’) geuit over de Nederlandse praktijk, waarbij kinderen met gedragsproblemen, voor wie geen plaats is in reguliere behandelcentra, worden opgesloten in jeugdgevangenissen. In een verdragsrapportage over Nederland beveelt het VN-comité aan dat het opsluiten van deze categorie kinderen in jeugdgevangenissen wordt vermeden.

Het kamerlid Lambrechts (D66) heeft op 22 januari kamervragen gesteld over het opsluiten van niet criminele – civielrechtelijk geplaatste – kinderen in justitiële jeugdinrichtingen. De vragen hebben onder meer betrekking op het recht op scholing, bezoekrecht, psychische begeleiding en vrijwaring van visitatie en fouillering voor deze groep kinderen.

BRONNEN