Minister van BZK presenteert Nationaal Actieplan Mensenrechten 2020

DEN HAAG. Op 12 december 2019 heeft minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het Nationaal Actieplan Mensenrechten 2020 (hierna: het Actieplan) gepresenteerd. In samenwerking met verschillende maatschappelijke organisaties is ervoor gekozen om dit actieplan te richten op één centraal thema: de toegankelijkheid van overheidsvoorzieningen voor iedereen.

Dit sluit aan bij de inzet van het regeerakkoord om Nederland beter te maken voor iedereen, nadrukkelijk ook voor mensen die nu het gevoel hebben dat de overheid er niet meer voor hen is. Een kerngedachte voor het nieuwe Actieplan is dan ook dat mensenrechten gelden voor iedereen. Daarbij past dat ook de bijbehorende voorzieningen, bijvoorbeeld  studiefinanciering, huurtoeslag of arbeidsbemiddeling na baanverlies, toegankelijk zijn voor iedereen voor wie ze zijn bedoeld.

Het Actieplan is een vervolg op het eerste Nationale Actieplan Mensenrechten uit 2013. Sinds de wereldconferentie over Mensenrechten in 1993 van de Verenigde Naties hebben veel landen een eerste Nationaal Actieplan Mensenrechten uitgebracht. Nederland is het vierde land in Europa dat nu met een tweede Actieplan Mensenrechten komt.

De regering kondigt in het Actieplan meer dan vijftig acties aan. Voorbeelden zijn de oprichting van een platform voor gemeenten en mensenrechten en de start van een evaluatie van het passend onderwijs met inclusief onderwijs als speerpunt. Daarnaast wordt ingezet op de verbetering van verschillende informatiepunten met betrekking tot digitale overheid, langdurige zorg en rechtshulp.

Bronnen

Nationaal Actieplan Mensenrechten 2020. Toegankelijkheid van voorzieningen.

Brief regering bij Nationaal Actieplan Mensenrechten 2020, met 3 bijlagen, 12 december 2019.