Nationale Conventie presenteert haar eindrapport

DEN HAAG. De Nationale Conventie heeft op 5 oktober haar eindrapport ‘Hart voor de publieke zaak. Aanbevelingen van de Nationale Conventie voor de 21e eeuw’ aangeboden aan minister Nicolai. In dit rapport beveelt de Nationale Conventie onder meer aan om een Constitutioneel Hof in te stellen dat op verzoek van een lagere rechter uitspraak doet over de vraag of wettelijke voorschriften in overeenstemming zijn met de klassieke grondrechten.

De Nationale Conventie (verder: de Conventie) heeft tot taak voorstellen te doen voor de inrichting van het nationaal politieke bestel die kunnen bijdragen aan herstel van vertrouwen tussen burger en politiek en mede ten grondslag kunnen liggen aan de constitutie voor de eenentwintigste eeuw. De Conventie bestaat uit veertien onafhankelijke leden. Zij zijn benoemd door de minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties. De Conventie bestaat daarnaast uit ruim dertig adviseurs die door de leden zijn benoemd.

In haar eindrapport doet de Conventie een aantal voorstellen tot wijziging van het politieke bestel, onder meer:

  • Het voorstel om kiezers de mogelijkheid te geven een referendum over wetten aan te vragen nadat het parlement met een wet heeft ingestemd.
  • Het voorstel om te experimenteren met burgerfora.
  • Het voorstel om de formatieprocedure te wijzigen. Dit voorstel houdt onder meer in dat de Tweede Kamer na de verkiezingen een voordracht aan de Koning doet voor de benoeming van een formateur.
  • Het voorstel om te zorgen voor toetsbare doelen in het regeerprogramma en de rijksbegroting.
  • Het voorstel dat leden van het Europees Parlement ook lid van hun nationale parlement kunnen zijn.

Daarnaast doet de Conventie voorstellen die tot doel hebben de betekenis van de Grondwet in de samenleving te bevorderen. In dat kader pleit de Conventie ervoor om wetten zorgvuldig te toetsen aan de Grondwet en daarna de mogelijkheid te openen van toetsing van wetten door iedere rechter aan klassieke grondrechten uit de Grondwet. Voorts adviseert de Conventie om een Constitutioneel Hof in te stellen dat op verzoek van een lagere rechter uitspraak doet over de vraag of wettelijke voorschriften in overeenstemming met de klassieke grondrechten zijn. Ook stelt de Conventie voor om aan de Grondwet een hoofdstuk ‘Algemene Bepalingen’ toe te voegen waarin de belangrijkste constitutionele uitgangspunten zijn neergelegd.

BRONNEN