NJCM dient brief in over conceptwetsvoorstel Digitaal vergaderen decentrale overheden

Het NJCM heeft de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Infrastructuur en Waterstaat op 26 juli 2022 per brief gewezen op een aantal aandachtspunten met betrekking tot het conceptwetsvoorstel Digitaal vergaderen decentrale overheden.

De wet voorziet in de mogelijkheid voor vertegenwoordigende organen van decentrale overheden om langs de elektronische weg te vergaderen. Volgens het NJCM schuurt de wet met de grondwettelijke regel dat de vergaderingen van gemeenteraden, provinciale staten en eilandsraden openbaar zijn. Het NJCM wijst er bovendien op dat de legitimiteit en integriteit bij digitale vergaderingen in het gedrang kunnen komen en verzoekt om dit ook in het digitale democratisch proces te borgen. Tot slot verzoekt het NJCM om de digitale middelen en voorzieningen laagdrempelig in te richten opdat alle burgers gemakkelijk, veilig en ongestoord de vergaderingen kunnen bijwonen.

Lees hier de volledige inhoud van de brief.