NJCM en BZ organiseren seminar ‘Implementation of Human Rights: the Efficiency of Justice’

DEN HAAG. Op 19 en 20 april 2004 organiseren het NJCM en het Ministerie van Buitenlandse Zaken een seminar over ‘Implementation of Human Rights: the Efficiency of Justice’ op het departement in Den Haag.

Dit seminar wordt gehouden in het kader van het Nederlandse voorzitterschap van het Comité van Ministers van de Raad van Europa, dat loopt van november 2003 tot medio mei 2004. Experts uit alle 45 lidstaten van de Raad, variërend van academici, regeringsfunctionarissen, leden van de rechterlijke macht tot vertegenwoordigers van NGO’s, zullen bijeenkomen om concrete aanbevelingen op te stellen met het doel de naleving van mensenrechtennormen in de lidstaten te verbeteren.

Op grond van mensenrechtenverdragen, waaronder het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), Conventie tegen Foltering (CPT) en het Europees Sociaal Handvest (ESH), hebben de lidstaten van de Raad zich verplicht hun burgers toegang te verschaffen tot een effectief en onafhankelijk rechtssysteem. In de praktijk stuiten de lidstaten echter op verschillende problemen bij het verwezenlijken hiervan. De rol van de Raad van Europa hierbij is toezicht te houden op de implementatie en naleving van deze verdragen. De wijze waarop de resultaten van dit toezicht in concrete resultaten worden omgezet, laat echter ruimte voor verbetering. Door de experts in staat te stellen hun praktijkervaringen uit te wisselen, streven het NJCM en het Ministerie ernaar aanbevelingen te formuleren die ertoe kunnen bijdragen dat de in de conventies van de Raad van Europa vastgelegde verplichtingen op het gebied van mensenrechten ook daadwerkelijk worden nageleefd.

Tot de sprekers op het seminar behoren onder meer Maud de Boer-Buquicchio, plaatsvervangend Secretaris-Generaal van de Raad van Europa, Sir Nigel Rodley, voormalig speciaal rapporteur over foltering van de VN, professor Martin Scheinin, lid van de VN-Commissie voor de Mensenrechten en Barnabas Lenkovics, Parlementair Commissaris voor de Mensenrechten in Boedapest. Deelname aan het seminar is voorbehouden aan genodigden. De rapportage en aanbevelingen zullen openbaar worden gemaakt.