Nog geen oplossing voor niet-criminele jongeren in jeugdgevangenissen

DEN HAAG. Minister Donner (Justitie) en staatssecretaris Ross (VWS) erkennen dat niet-criminele jongeren met gedragsstoornissen niet thuishoren in justitiële jeugdinrichtingen (JJIs). Zij stemmen in met een advies om jeugdigen met gedragsstoornissen in de toekomst niet meer in JJIs te plaatsen. Het kost echter tijd voor er een nieuwe vorm van hulp is, zo schrijven zij in een brief aan de Tweede Kamer.

De bewindslieden hebben aangekondigd op korte termijn experimenten te starten waarbij kinderen met ernstige gedragsstoornissen intensief worden behandeld, in ‘een gesloten setting’. Daarnaast zal een ‘plan van aanpak’ worden ontwikkeld voor een structurele oplossing op de langere termijn. Een nadere uitwerking van de financiële randvoorwaarden is hiervoor noodzakelijk, aldus de bewindspersonen in hun brief aan de Tweede Kamer.

De werkgroep kinderrechters van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak heeft in februari van dit jaar in een manifest de noodklok geluid over de positie van ‘civielrechtelijk geplaatste’ kinderen in JJIs. Het gaat volgens de kinderrechters om jeugdigen met ernstige gedragsproblemen, dikwijls licht verstandelijk gehandicapt of afkomstig uit onder hoge druk staande gezinnen. Voor deze categorie kinderen kunnen intensieve vormen van hulp in eigen omgeving mogelijk een alternatief zijn voor gesloten plaatsing, aldus het manifest.

Het VN-comité voor de Rechten van het Kind heeft op 30 januari haar zorgen geuit over de Nederlandse praktijk, waarbij kinderen met gedragsproblemen, voor wie geen plaats is in reguliere behandelcentra, worden opgesloten in jeugdgevangenissen. In een verdragsrapportage over Nederland beveelt het VN-comité aan dat het opsluiten van deze categorie kinderen in jeugdgevangenissen wordt vermeden.

BRONNEN