NTM oproep: bijdragen Rode Draad 70 jaar EVRM

EVRM – motor voor verandering

Op 4 november aanstaande is het 70 jaar geleden dat het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM) werd aangenomen. Uiteraard laat het Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten (NTM) deze mijlpaal niet onopgemerkt voorbijgaan. Met een ‘Rode Draad’ aan bijdragen over het thema EVRM – motor voor verandering zullen de afleveringen van de 46e jaargang van dit tijdschrift (2021) steeds getuigen van dit belangrijke feit. In de bijdragen wordt teruggekeken op de verworvenheden, stilgestaan bij hedendaagse mensenrechtenkwesties en ook vooruitgeblikt op de rol die het EVRM in de toekomst kan spelen als – soms stille, soms zeer aanwezige – motor voor het verbeteren van de mensenrechtenstandaard in Europa en de maatschappij.

In de afgelopen decennia is met behulp van het EVRM en de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) veel bereikt. Denk hierbij aan de standaarden die zijn ontwikkeld en geaccepteerd met betrekking tot het strafrecht, het vreemdelingenrecht en het beschermen van zowel klassieke vrijheden als sociale rechten. Het systeem voor mensenrechtenbescherming van de Raad van Europa heeft grote uitdagingen gekend, zoals het omgaan met de toegenomen zaakslast, wat tot verschillende aanpassingen in het EVRM-systeem heeft geleid. Zelfs in tijden van human rights backlash houdt het zijn rug recht om ook huidige en toekomstige ontwikkelingen van een mensenrechtelijk kader te voorzien.

Voor de Rode Draad ter ere van 70 jaar EVRM zijn wij op zoek naar getuigenissen van het EVRM als motor voor verandering. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om een bijdrage over een specifiek rechtsgebied en de impact die het EVRM daarop heeft gehad, of over de invloed die de rechtspraak of manier van toetsing van het EHRM heeft zowel binnen als buiten Europa. Een niet-uitputtende lijst met thema’s die wij graag in de Rode Draad zien terugkomen, ziet er bovendien als volgt uit:
– Klimaat
– Sociaal beleid
– De opkomst van illiberal democracy
– Familierechtelijke ontwikkelingen
– Institutionele veranderingen

De ‘Rode Draad’-bijdragen zullen in de loop van 2020 worden gepubliceerd en ter afsluiting zal er worden gewerkt aan een NJCM-symposium. Tijdens deze bijeenkomst zullen de auteurs van de verschillende bijdragen aan de hand daarvan met elkaar in gesprek gaan.

Iedereen die interesse heeft in het verzorgen van een bijdrage voor de Rode Draad, kan dit bij de redactie kenbaar maken. Dit kan door het inzenden van een abstract van maximaal 500 woorden met daarin het thema en de opzet van de geplande bijdrage. Deadline voor het inleveren van een abstract is 21 oktober 2020. Afspraken over de uiteindelijke indiening van de geselecteerde bijdragen zullen met de verschillende auteurs afzonderlijk worden gemaakt en afhankelijk zijn van de aflevering waarvoor de bijdrage wordt voorzien.

Vragen en abstracts kunnen worden gemaild aan NJCM-Bulletin@law.leidenuniv.nl.