Regeerakkoord: nieuwe Staatscommissie ten aanzien van de Grondwet

DEN HAAG. In het donderdag gepubliceerde regeerakkoord tussen de Tweede kamerfracties van CDA, PvdA en ChristenUnie wordt een nieuwe Staatscommissie voor de Grondwet aangekondigd, die de opdracht krijgt te adviseren over ‘onder meer (niet limitatief) de voor- en nadelen van een preambule, de toegankelijkheid voor burgers, en de verhouding tussen de opgenomen grondrechten en de uit internationale verdragen voortvloeiende rechten, zoals het recht op een eerlijke procesgang (fair trial) en het recht op leven’ (p. 37 Regeerakkoord).

Een ander punt in het regeerakkoord dat raakt aan de mensenrechten betreft de aankondiging van een verbod voor internet-providers om radicaliserende boodschappen en voorlichting over terreurmiddelen door te geven. Het akkoord stelt hierover (p. 34): ‘Teneinde radicaliserende boodschappen en voorlichting over de middelen van terreur te bestrijden, wordt voorzien in de mogelijkheid om het doorgeven van boodschappen door ‘internet-providers’ te verbieden.’

Ook bevat het akkoord een passage over een mogelijk verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding (p. 34): ‘Ter bescherming van de openbare orde en veiligheid kan gelaatsbedekkende kleding worden verboden’.

Ten aanzien van het verbod van ongelijke behandeling stelt het regeerakkoord dat de aanpak van discriminatie de komende jaren een speerpunt zal zijn (p. 28). Over gelijke behandeling van mensen met een handicap wordt opgemerkt dat ‘de uitbreiding van de werkingsfeer van de Wet gelijke behandeling chronisch zieken en gehandicapten met kracht wordt voortgezet.’ Over het homo-emancipatiebeleid stelt het akkoord dat ‘bijzondere aandacht wordt gegeven aan de bevordering van “respect voor verschil”, in het bijzonder in etnische kring.’ Ook worden maatregelen aangekondigd ‘ter bestrijding van discriminatie van en geweld tegen homo’s, zowel op straat als in de sport, het onderwijs, de (ouderen)zorg en bedrijven.’

Verder wordt in het regeerakkoord de ontwikkeling van een ‘Handvest van verantwoordelijk burgerschap’ aangekondigd. Op p. 28 van het akkoord staat hierover het volgende: ‘Alle burgers die zich beschermd weten door de grondwettelijke vrijheden van ons land hebben ook de plicht die grondrechten, zoals de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van meningsuiting, te verdedigen, ook of juist in de eerste plaats voor de ander. In dit kader wordt de ontwikkeling van een Handvest van verantwoordelijk burgerschap ter hand genomen. De grondwaarden van onze samenleving zullen alleen vitaal blijven indien zij daadwerkelijk worden beleefd en verdedigd in het handelen van ieder in het maatschappelijke verkeer. Dat vergt een publiek debat. Politici mogen en moeten in dat debat stelling nemen.’

Het NJCM heeft op 15 januari jl. een brief aan de Informateur gestuurd over de mensenrechten in het regeringsbeleid voor de komende vier jaren. Deze brief kan in het onderstaande worden gedownload.

BRONNEN

Het regeerakkoord is gepubliceerd op: http://www.kabinetsformatie20062007.nl/Images/Coalitieakkoord%20CDA-PvdA-CU_tcm149-92516.pdf

De brief van het NJCM aan de Informateur kan worden gedownload op: http://www.njcm.nl/upload/briefinformateurjan07.pdf