Regering vraagt advies over terrorismebestrijding, rechtsstaat en mensenrechten

DEN HAAG. De regering heeft de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) verzocht haar te adviseren over de vraag hoe mensenrechten en de beginselen van de rechtsstaat kunnen worden gewaarborgd in de strijd tegen het terrorisme. Ook vraagt zij de AIV zijn visie te geven over de vraag of personen die worden gevangengenomen bij een gewapend conflict op verdenking van terrorisme buiten de Geneefse conventie kunnen vallen.

De aanslagen van 7 juli in Londen onderstrepen volgens de regering de noodzaak van de bestrijding van terrorisme. De regering verwijst in haar adviesaanvraag naar een toespraak van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties Annan bij de Internationale Conferentie ter bestrijding van terrorisme in Madrid in maart dit jaar. De secretaris-generaal noemde internationaal terrorisme een van de belangrijkste uitdagingen van de komende decennia en onderstreepte dat in de strijd hiertegen mensenrechten en de beginselen van de rechtstaat dienen te worden gerespecteerd.

In haar adviesaanvraag vraagt de regering de AIV een oordeel te geven over de bestrijding van internationaal terrorisme sinds 11 september 2001. Voorts verzoekt de regering de AIV te adviseren over de vraag hoe mensenrechten en de beginselen van de rechtsstaat kunnen worden gewaarborgd in de strijd tegen het terrorisme. In dat kader vraagt de regering onder meer naar de visie van de AIV over de toepasbaarheid van mensenrechtenverdragen en verdragen inzake internationaal humanitair recht indien de strijd tegen terrorisme leidt tot een gewapend conflict, bijvoorbeeld waar het de behandeling van gevangengenomen verdachten van terroristische activiteiten betreft. Kunnen personen of groepen personen die worden gevangengenomen tijdens een gewapend conflict op verdenking van terrorisme buiten de Geneefse Conventies vallen? Ook wil de regering van de AIV weten of langs diplomatieke weg verkregen garanties voor een correcte behandeling van uit te leveren, van terrorisme verdachte, personen aan landen waar schendingen van mensenrechten voorkomen, een acceptabel middel vormen om hun rechten te waarborgen.