Uitstel wetsvoorstellen ‘grondrechten in het digitale tijdperk’

DEN HAAG. De wetsvoorstellen tot wijziging van de artikelen 7, 10 en 13 van de Grondwet, die waren aangekondigd in het kabinetsstandpunt Grondrechten in het digitale tijdperk, worden niet ingediend. Nieuwe wetsvoorstellen worden voorbereid. Dat heeft de ministerraad op voorstel van minister De Graaf voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties besloten. De voorstellen tot wijziging van de Grondwet, die betrekking hebben op de vrijheid van meningsuiting, het recht op persoonlijke levenssfeer en het brief-, telefoon- en telegraafgeheim, waren in 2001 voor advies naar de Raad van State gezonden. De regering heeft in navolging van advies van de Raad van State nu besloten deze wetsvoorstellen niet in te dienen bij de Tweede Kamer. De regering heeft bekend gemaakt nieuwe wetsvoorstellen voor te bereiden, waarbij in het bijzonder recente ontwikkelingen op het gebied van het internationale recht zullen worden betrokken. In 2001 was tevens een voorstel voor een nieuw grondrecht op toegang tot bij de overheid berustende informatie voor advies voorgelegd aan de Raad van State. De regering heeft de Tweede Kamer nu per brief bericht dat besluitvorming over dit wetsvoorstel zal plaatsvinden nadat een kabinetsstandpunt op de evaluatie van de Wet openbaarheid van bestuur is uitgebracht.

BRONNEN