Momentum voor ratificatie: NJCM en partners roepen Tweede Kamer op klachtenprocedures in te stellen

Op woensdag 9 februari 2022 debatteerde de Tweede Kamer over de voortgang van de ratificatie van het facultatieve protocol bij het VN-verdrag Handicap. Dit protocol opent voor burgers de mogelijkheid om een klacht in te dienen over een schending van het verdrag.

Samen met het Kinderrechtencollectief en Ieder(in) roept het NJCM de Kamer middels een brief op om de klachtenprocedure bij het VN Gehandicaptenverdrag en twee andere verdragen – het Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (IVESCR) en het VN-Kinderrechtenverdrag – in te stellen.

‘Er bestaan in Nederland situaties waarin mensen hun rechten niet gerealiseerd krijgen binnen het nationale rechtssysteem. Als Nederland de protocollen bij de drie verdragen ratificeert, krijgen zij de mogelijkheid om hun zaak voor te leggen aan de relevante internationale instantie, waardoor de toegang tot het recht wordt vergroot.’, aldus de opstellers van de brief.

Daarnaast willen de opstellers duidelijkheid verkrijgen over de jarenlange impasse rond de ratificatie van deze klachtenprocedures. Zo vragen zij zich af wat het Kabinet tegenhoudt om de klachtenprocedures in te stellen, waarom een advies van de Raad van State uit 2017 over de ratificatie van het IVESCR-protocol niet openbaar is gemaakt en wat de toegevoegde waarde van het recent verzochte advies aan de Raad van State is.

Eerder schreef Fons Coomans, bijzonder hoogleraar Rechten van de Mens aan de Universiteit Maastricht, een bijdrage voor het NJCM waarin hij deze impasse samenvat en becommentarieert.

Het NJCM kijkt uit naar de uitkomsten van het debat en zal zich blijven inzetten voor de voortgang in dit langslepende proces.

De brief en bijlage met vragen vindt u hier.