Conclusie van Procureur-Generaal Hoge Raad in SGP-zaak 27 november 2009

DEN HAAG. De procureur-generaal van de Hoge Raad heeft op 27 november jl. de Hoge Raad geadviseerd inzake het cassatieberoep in de SGP-zaak. Vijf organisaties, waaronder Stichting Proefprocessenfonds Clara Wichmann en het Nederlands Juristencomité voor de Mensenrechten (NJCM), zijn het niet eens met de weigering van de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) om vrouwen kandidaat te stellen voor verkiezingen. Zij eisen dat de Staat hiertegen maatregelen neemt.

Op 7 september 2005 heeft de Rechtbank Den Haag een verklaring voor recht uitgesproken. Zij oordeelt dat de Staat in strijd met het Vrouwenverdrag handelt door deze opstelling van de SGP te gedogen. Op 20 december 2007 is deze verklaring voor recht in hoger beroep bevestigd door het Gerechtshof Den Haag.

De Staat heeft tegen deze beslissing cassatieberoep ingesteld bij de Hoge Raad. Ook de vijf organisaties hebben bezwaar gemaakt; zij vinden dat de verklaring voor recht niet ver genoeg gaat.

De procureur-generaal heeft op 27 november 2009 de Hoge Raad geadviseerd de beslissing van het Gerechtshof in stand te laten. Als de Hoge Raad dit advies overneemt, zal de regering opnieuw haar positie moeten bepalen.

In zijn Conclusie bespreekt de procureur-generaal het Vrouwenverdrag en de werking daarvan in de nationale rechtsorde. Ook komt aan de orde de afweging van enerzijds het recht van vrouwen om op gelijke voet met mannen deel te nemen aan verkiezingen en anderzijds de vrijheid van vereniging, van godsdienst en van meningsuiting van de SGP en haar leden.

De uitspraak van de Hoge Raad wordt op 26 februari 2010 verwacht.

In verband met deze kwestie is eerder een bestuursrechtelijke procedure door de SGP tegen de Staat gevoerd over het stopzetten van de subsidie over het jaar 2006. Op 5 december 2007 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beslist dat de minister van Binnenlandse Zaken verplicht is aan de SGP die subsidie te verstrekken.

Bronnen

Uitspraak Gerechtshof Den Haag 20 december 2007

Conclusie Procureur-Generaal 27 november 2009

Uitspraak Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 5 december 2007